Condicions de compra

Condicions de compra
Condicions de contractació

Mitjançant el present document, es descriuen els termes i condicions de compra de la web www.perequera.com aplicables a totes les vendes realitzades a través d'aquesta plataforma en línia.

L'ús del lloc web www.perequera.com i / o la realització de qualsevol comanda o acte de venda a través dels canals de venda fora de l'establiment mercantil que habilita www.perequera.com, impliquen el consentiment de l’usuari a les Condicions de Compra i Política de Privacitat i Protecció de Dades contingudes en aquest document, de les quals PERE QUERA es reserva el dret de modificació, sent les condicions aplicables les vigents en cada moment.

1. Informació legal (article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)

El lloc web www.perequera.com opera sota la raó comercial PERE QUERA, marca i raó comercial propietat de PERE QUERA S.A., mercantil de nacionalitat espanyola proveïda de CIF A17298621 i domicili social al Carrer Argenteria 22 de Girona; inscrita al Registre Mercantil de Girona, al full 121 del tom 105 full núm. G-1881 inscripció 1a, telèfon de contacte: +34 972 204690; Correu electrònic de contacte: pqweb@perequera.com.

Pere Quera, S.A. té per objecte la fabricació, reparació i comerç d'articles d'enginyeria, pedres precioses i rellotgeria.

PERE QUERA és distribuïdor oficial de totes les marques comercials presents a la web.

2. Productes Ofertes.

L'ús dels noms comercials o marques registrades referents als productes oferts per PERE QUERA en aquesta web pertanyen als seus legítims propietaris; no obstant, el seu ús ha estat autoritzat a PERE QUERA pels seus titulars o dret deguts.

Les imatges i descripcions que apareixen a la web www.perequera.com relatives als productes i marques objecte de comercialització, són propietat de PERE QUERA (de les quals la companyia es reserva tots els drets d'ús) i / o dels seus proveïdors i titulares, els drets dels quals són reservats pels seus titulars.

La informació o característiques dels productes publicats no tenen caràcter contractual de manera que PERE QUERA, S.A. no es responsabilitza dels errors que aquestes descripcions puguin contenir.

3. Disponibilitat.

Totes els comandes de productes estan subjectes a la immediata disponibilitat dels mateixos i / o en el termini de lliurament estipulat. La disponibilitat dels productes a la web es s’actualitza en funció de l'estoc, i es vol que aquesta actualització sigui el més ràpid possible.

Si per causes alienes a la voluntat de PERE QUERA determinat(s) article(s) apareixeran com disponibles en estoc sense estar-ho i fossin adquirits per un usuari de la web www.perequera.com i aquest fora adquirit per un usuari, PERE QUERA se comprometre un acte de bona fe i oferir al usuari la possibilitat de:

o Rebutjar qualsevol quantitat que es pugui haver abonat sense cap tipus de penalització a través del mateix mitjà pel que s'ha realitzat.

o Substituir per un altre model d'igual qualitat i valor disponible en estoc amb el consentiment per part del client.

o Si hi ha possibilitat de tenir disponibilitat del producte, enviar-lo en un nou termini de lliurament.

4. Tarifes, impostos i despeses.

PERE QUERA, SA porta a terme un rigorós control per garantir que els preus oferts corresponen al valor de venda al públic estipulat per la marca i la seva política comercial. No obstant això, no es pot garantir la infal·libilitat i la possibilitat d'error, PERE QUERA, S.A. no garanteix que els preus oferts a la web corresponguin amb el preu real del producte. En el cas de produir-se un error en el preu final d'algun dels articles exposats PERE QUERA es compromet a anunciar als usuaris, amb la major brevetat possible, el preu real corregit de venda, oferint als clients afectats la possibilitat de reconfirmar el demanat, o la possibilitat de desistir de la compra sense cap despesa.

Si no és possible contactar amb l'usuari, la comanda es considerarà cancel·lada i es reemborsarà la quantitat del preu erroni que s'hagués subscrit. PERE QUERA no estarà obligat a subministrar al comprador cap producte a la tarifa inferior incorrecte, encara que la comanda hagi estat confirmada.

Els preus dels articles publicats a la web són susceptibles de variació però, excepte l'establert anteriorment, en cas d'error, els possibles canvis no afectaran a les comandes respecte les quals s'ha enviat un correu de Confirmació de Comanda.

Els preus a www.perequera.com inclouen IVA en el percentatge que en cada moment estableix la Llei, excepte indicació en contra.
 
5. Admissibilitat per a la realització de compres

L'ús d'aquesta web està restringida a persones majors d'edat i amb total capacitat d'obrir i obligar, pel que la seva utilització comporta la declaració de l'usuari en aquest sentit.

L'ús d'aquesta plataforma de compra també comporta el compromís irrevocable de l’usuari d'actuar de bona fe, utilitzant aquesta web només per realitzar consultes o comandes legalment vàlides com a destinatari final dels mateixos; l’usuari manifesta que la seva intenció d'adquirir productes a través de www.perequera.com no és la revenda o la distribució dels mateixos.

PERE QUERA es reserva el dret de rebuig o anul·lació, sense cap penalització, qualsevol que, per les seves característiques o per qualsevol altra informació que pogués tenir PERE QUERA, SA, pugui suposar que sigui fals o fraudulent o destinat a qualsevol activitat de rescat.

L’usuari es compromet a facilitar les dades que se sol·liciten de manera veraç i exacte, conscient que PERE QUERA pot fer ús d'aquesta informació per posar-se en contacte amb els usuaris si fos necessari. L’usuari manifesta ser conscient que si no facilita tota la informació, la comanda no es podrà cursar.

6. Forma de pagament

Tots els pagaments corresponents a les transaccions efectuades a través d'aquesta web es realitzaran bé mitjançant targeta, bé mitjançant transferència, d'acord amb el que s'estableix en aquest apartat.

Pagaments mitjançant targeta.

PERE QUERA posa a disposició dels usuaris una passarel·la de pagament telemàtic segur per a targetes de crèdit i de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i targetes analògiques) ofert per la entitat bancària CAIXABANK.

PERE QUERA, SA només admet pagaments provinents de targetes que són titulars de l’usuari i adquirent dels seus productes. Al autoritzar el pagament, l’usuari està confirmant que la targeta de crèdit o de dèbit és de la seva titularitat. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, pel que si aquesta entitat no autoritza el pagament; PERE QUERA no serà responsable de la falta de lliurament o retard en el lliurament, no quedant formalitzada la compra.

La informació confidencial en relació amb els mitjans de pagament (números de targetes o codis d'autenticació) no seran emmagatzemats o conservats per PERE QUERA en cap cas.

Pagaments mitjançant transferència.

També es presenta sota condicions especials la possibilitat de pagament a través de transferència. En aquest cas, PERE QUERA es reserva el dret de demorar el lliurament de la compra fins disposar de les garanties necessàries de cobrament.
General a tots els mètodes de pagament.

L’usuari es compromet a realitzar el pagament íntegre dels productes adquirits en el temps establert per l'empresa.

7. Política de enviaments i devolucions

7.1. Formalització de la Comanda

Prèviament a la formalització de la comanda, l’usuari haurà de confirmar la seva acceptació de les Condicions d'Ús; efectuada l'acceptació, i realitzada la confirmació de compra, el client rebrà un correu electrònic de Confirmació de la Comanda amb els detalls de l'operació.

7.2. Terminis de lliurament.

El període de lliurament del producte serà igual o inferior a 15 dies hàbils (de dilluns a divendres) des de la confirmació de la compra, sent el termini d'entrega habitual inferior a 48-120h per a enviaments dins del territori nacional.

En cas que la entrega del producte superi el termini màxim estipulat, el client quedarà facultat per cancel·lar la comanda amb devolució de les quantitats subscrites; aquesta cancel·lació no comporta cap indemnització per cap de les parts.

7.3. Mètode de lliurament.

PERE QUERA, S.A. habilita dos mètodes de lliurament:

7.3.1.- Entrega per empresa de paqueteria.

Confirmada la comanda, en el termini de 5 dies hàbils l'empresa designada per a la lliurament de la mercaderia adquirida contactarà amb el client per acordar el moment i condicions de lliurament del mateix.

Si transcorreguts 5 dies hàbils des de la Confirmació de la Comanda, el client no ha acordat una data de lliurament amb l'empresa de transports, el client haurà de posar-se en contacte amb PERE QUERA. Si el client no es posa en contacte amb PERE QUERA, l'empresa de transports procedirà a la devolució a l'origen de l’enviament, sent el client qui ha de assumir les despeses de gestió associades a l’enviament i devolució.

En qualsevol cas, la venda de productes de rellotgeria i joieria es restringeix exclusivament a països de la Unió Europea. En el cas de no poder garantir el lliurament segur dels productes, PERE QUERA es reserva el dret de restringir l'àmbit geogràfic de distribució.

El client es compromet a verificar el bon estat de l’enviament en el moment del lliurament davant el transportista i ha de reflectir qualsevol anomalia que detecti a  l’albarà de lliurament (Trencament de les etiquetes de seguretat, cops externs, humitat, etc.) podent arribar a refusar la entrega.

El client ha de posar en coneixement de PERE QUERA qualsevol incident en la tramesa a través de correu electrònic: pqweb@perequera.com

S'entendrà produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurada, en el moment en què l’usuari (o un tercer en el seu nom) adquireix la possessió material del producte, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en la direcció d'entrega convinguda si no és "Recollida a la botiga".

7.3.2.- Recollida a la botiga

Si el client ho desitja, pot recollir el seu producte demanat en qualsevol de les següents joieries de PERE QUERA:

7.3.2.1. Argenteria 22 - Girona. T. 972 20 46 90
7.3.2.2. Pl de la Muntanyeta 1 - Alacant. T.96 523 01 67

Per accedir al servei de recollida a la botiga, el client haurà de sol·licitar-ho expressament en el procés de compra i haurà d'ajustar-se als terminis de lliurament que se li indiquen per correu electrònic.

El client ha d'anar al punt de venda seleccionat al formalitzar la comanda i identificar-se amb el DNI o passaport original en vigor i mostrar el justificant de compra.

Si el client desitja que els productes siguin retirats per un tercer, haurà de notificar-ho per correu electrònic juntament amb una autorització signada que contingui les dades completes del client i de la persona a la qual desitja autoritzar (nom, cognoms, número de DNI o passaport).

8. Dret de desistiment.

El client conforme a la legislació vigent, té dret a realitzar la devolució de la comanda en un termini inferior a 14 dies naturals a partir de la seva entrega.
Per realitzar una devolució, el client haurà de posar-se en contacte amb PERE QUERA dins del termini establert i seguir les instruccions de PERE QUERA. En cap cas s’acceptaran devolucions que no s'ajustin al procediment i als canals marcats per l'empresa.

L’usuari no tindrà dret a desistir de les comandes especials fetes a mida o personalitzades.

Els costos de enviament i devolució no seran reemborsats.

No s'acceptaran devolucions de productes que hagin estat manipulats, que tinguin ús o als quals s'hagin retirat els precintes de seguretat.

És indispensable que els productes a tornar conservin l'embalatge original (Caixa, documentació, accessoris...).

Una vegada que PERE QUERA notifica que els productes retornats compleixen els requisits d'autenticitat i estat exigits, el reemborsament del pagament es farà mitjançant el mateix mètode en què es realitzava la compra i en un termini inferior a 15 dies hàbils.

9. Declaració duanera i impostos i taxes internacionals.

Tots els enviaments internacionals, així com els enviaments a Canàries, Ceuta i Melilla estaran acompanyats per una declaració d'importació / exportació davant les autoritats duaneres. Aquest document reflecteix l'import total de l'oferta.

El client haurà de subscriure les taxes o impostos internacionals que graben els productes en el territori de recollida.

10. Garantia

Els productes oferts a la present web gaudeixen de la garantia de fabricant o marca estipulada per la Llei 23/2003 de 10 de juliol de Garanties en la Venda de Béns de Consum, per defectes fabricats existents en el moment de la entrega que es manifesten durant els següents 2 anys.

Conforme a la mateixa Llei s’informa a l’usuari que, des del moment que es detecti qualsevol incidència per defecte de fabricació del producte lliurat, disposarà de dos mesos per comunicar-ho a PERE QUERA, S.A.

Si el fabricant del producte adquirit comprova i corrobora l'existència d'un defecte de fabricació, i s'ha seguit el protocol i els terminis indicats per a la cobertura de la garantia, a elecció del client, es procedirà a la reparació o substitució de l'article.

En cap cas donen lloc a la cobertura per garantia:

o Qualsevol dany ocasionat per l'ús indegut o anormal del producte.
o Cops i esclats provocats per l'ús normal del producte.
o Despreniments o ruptures de gemmes o altres elements aplicats.
o Manxes o canvis de brillantor en metalls, gemmes o altres elements provocats per agents químics externs.
o Al·lèrgies.

Casos específics per a productes de rellotgeria que queden exclosos de la garantia:

o Durada de la pila o bateria.
o Desgast per l'ús normal o anormal del producte.
o Danys provocats per l'ús indegut del producte o per la seva falta de manteniment.

La garantia queda sense efecte si el producte és manipulat per personal no autoritzat per tal efecte pel fabricant.

Queda exclòs qualsevol altra reclamació a excepció dels drets que ostenta el comprador davant del fabricant d'acord amb la legislació vigent.

11. Política de privacitat de dades

De conformitat amb el que estableix la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal ("LOPD") - Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 – s’informa que les dades de caràcter personal que l'usuari ha de facilitar durant el procés de registre i compra a través de www.perequera.com s'incorporaran als fitxers de titularitat de PERE QUERA SA amb la següent finalitat:

o Possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari.
o Mantenir-vos informat dels productes i serveis oferts per PERE QUERA a través de suports electrònics i / o físics.

Tots els dades sol·licitades a través del lloc web, i processades per PERE QUERA són necessàries per a l'òptima prestació dels serveis sol·licitats per l'usuari. PERE QUERA no garanteix la correcta prestació dels serveis si no es facilita tota la informació sol·licitada en el procés de compra i alta (inclosos els marcats com a opcionals).

Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquen, les dades de caràcter personal sol·licitades seran emmagatzemades i gestionades amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica establertes en la legislació aplicable per impedir l'accés o ús indegut de la seva informació, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

Els usuaris poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, oposició i cancel·lació de les dades personals recollides en el lloc web dirigint la seva sol·licitud a través del correu electrònic pqweb@perequera.com.

12. Prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme

A l'efecte previst a l'article 4 de la llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament de terrorisme, el client manifesta que és el titular real de l'operació. PERE QUERA adverteix al client que les seves dades es poden cedir a aquelles administracions públiques que, en conformitat amb la normativa, tenen dret d'accés a les mateixes.

Si l’import de la compra és superior a 1.000 € es requerirà que el client s’identifiqui amb una còpia del DNI o passaport en vigor, podent retenir la comanda fins que el client es identifiqui.

13. Modificació de les condicions de compra

PERE QUERA podrà alterar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, publicant-se la modificació de les mateixes en aquesta mateixa web. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

14. Legislació aplicable

L'ús i els contractes de compra a través de www.perequera.com es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia sorgida de les presents condicions de compra es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Girona, per raó del lloc de presentació del servei.

15. Propietat intel·lectual

Tots els drets d'autor, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que es publiquen com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a l'empresa i / o a qui concedeixen una llicència per a la seva utilització.

 

Secció Rolex

Quan navegui per la secció Rolex de la nostra pàgina web, pot ser que interactúi amb una pàgina web incorporada de www.rolex.com. En tal cas, els Termes d'ÚsAvis de Privacitat i Política de Cookies de www.rolex.com son els únics aplicables.

This website uses both its own and third-party cookies to compile statistical information about your browsing and to show you publicity related to your preferences, generated on the basis of your browsing patterns. It is assumed that you accept their use if you continue browsing.
ACCEPT More information